Topolewska: Gra o wysoką stawkę

5 grudnia Trybunał Konstytucyjny
zdecyduje, czy osoby opiekujące się
niepełnosprawnymi członkami rodziny
niesłusznie utraciły prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego.

Ograniczenie w stypendiach dla studentów zgodne z konstytucją

Zapisy ustawy o szkolnictwie wyższym zgodne z ustawą zasadniczą. Tak
zdecydował Trybunał Konstytucyjny, który rozpatrywał wniosek Rzecznika
Praw Obywatelskich dotyczących nierównego, jej zdaniem, traktowania studentów w dostępie do świadczeń stypendialnych.