TK: Prawo o ustroju sadów powszechnych częściowo niezgodne z konstytucją

Zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego z wniosku Krajowej Rady
Sądownictwa o zbadanie zgodności z konstytucją Ustawy z dnia 18 sierpnia
2013 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych z 2011 roku. Część
kwestionowanych przez KRS przepisów została uznana za niezgodne z ustawą
zasadniczą.